1. În valea Iria, în luna lui mai,

   fecioara Maria coboară din rai.

 

  refr. Ave, ave, ave Maria ! (bis)

 

  2. În raze sclipește slăvit chipul ei;

   solie aduce la trei ciobănei.

 

  3. Preasfânta fecioară surâde frumos

   și blând le vorbește cu glasul duios.

  4. Sunt Neprihănita, din ceruri de sus;

   iubirea-mi de mamă la voi m-a adus.

 

  refr. Ave, ave, ave Maria ! (bis)

 

  5. Le cere să facă ades’ rugăciuni,

   să spună rozariul, să fie mai buni.

 

  6. Păcatele lumii adânc o mâhnesc;

   ea vrea să-l îmbune pe Tatăl ceresc.

7. Căința-i scăparea atunci când greșiți;

   prin ea păcătoșii pot fi mântuiți.

 

  refr. Ave, ave, ave Maria ! (bis)

 

  8. Și legea cea sfântă păziți-o mereu,

   căci ea vă ferește de tot ce e rău.

 

  9. La tine, Fecioară, venim azi și noi;

ferește-ne mamă de-un crâncen război.

Cred în Dumnezeu,

Tatăl atotputernicul,

Creatorul cerului și al pământului.

Și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru,

care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,

s-a născut din Maria Fecioara;

a pătimit sub Ponțiu Pilat,

s-a răstignit, a murit și s-a îngropat;

s-a coborât în iad, a treia zi

a înviat din morți; s-a suit la ceruri,

șade de-a dreapta lui Dumnezeu,

Tatăl atotputernicul;

de unde are să vie să judece pe vii și

pe morți.

Cred în Duhul Sfânt;

Sfânta Biserică catolică;

Împărtășirea Sfinților;

iertarea păcatelor; învierea morților; viața veșnică. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vie

împărăția ta; facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă

nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne

duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.

Salutarea îngerească

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine,

binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului

tău, Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii,

acum și în ceasul morții noastre, Amin.

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

 

O Isuse, iartă-ne păcatele,

ferește-ne de focul iadului și du în cer

toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.

 


 

Îngerul Domnului a vestit Mariei

Și ea a zămislit de la Duhul Sfânt

Iată roaba Domnului

Fie mie după cuvântul tău

Și cuvântul s-a făcut trup

Și a locuit între noi

Roagă-te pentru noi, Sfântă născătoare de Dumnezeu

      Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm:

      Te rugăm Doamne să reverși harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duși prin patima și crucea lui la slava învierii. Prin Cristos, Domnul nostru, Amin.

 

Slavă Tatălui...

Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu, Amin.


 

1. Fecioara la munte pe stânci aparu,

Ea pleaca-a sa frunte, salut-o și tu.

 

REF: Ave, ave, ave Maria! (bis)

 

2. Copilei sfioase, pe când se ruga,

și gârlei spumoase, un nume șoptea.

 

3.Copila-l pronunță, cu glas tremurând

Iar gârla-l anunță, cu vuiet crescând.

4. Prin țările toate, minunea se afla,

Poporul în gloate, la stânca venea.

 

REF: Ave, ave, ave Maria! (bis)

 

5. A tuturor Mama, iubește-acel loc;

Pe toți ea ne cheamă, ne-așteapta cu foc

 

6. O, tu, Preacurata, privește-ne aici,

Arata-ne-ndata, ca Mama vei fi.

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdż

z mocč, jak błogosławiony.

Słowa swoje zamień w czyn,

Bóg niech bêdzie uwielbiony;

Niech zadrży ziemia, zagra róg,

bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

 1. Przekroczyliœmy próg nadziei,

oblicze ziemi siê zmieniło,

bo całe życie nas szukałeœ,

a słońce prawdy nam œwieciło.

  Ref. Janie Pawle, teraz przyjdż

z mocč, jak błogosławiony.

Słowa swoje zamień w czyn,

Bóg niech bêdzie uwielbiony;

Niech zadrży ziemia, zagra róg,

bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

2. A Chrystus wczoraj, dziœ i zawsze

naszč nadziejč jest i skałč.

Wieki i trudne czasy minč,

Bóg, wiara, honor w nas ostanč.

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdż

z mocč, jak błogosławiony.

Słowa swoje zamień w czyn,

Bóg niech bêdzie uwielbiony;

Niech zadrży ziemia, zagra róg,

bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

3. Pamiêæ zachowaæ i tożsamoœæ

Bogurodzica nam pomoże,

A byæ œwiadkami miłosierdzia

pomóż nam, pomóż, Œwiêty Boże!

REFR.

FII PREAMĂRIT, O, DOAMNE, SFINTE.

  1. PENTRU PĂMÂNTUL CE NE SUSȚINE;

   ȘI FLORI ȘI IARBĂ ȘI MUNȚI ȘI MARE.

REFR.

FII PREAMĂRIT, O, DOAMNE, SFINTE.

2. CĂCI NE-AI DAT VIAȚA SPRE A TE LĂUDA

 ȘI-N CERURI, VEȘNIC SĂ ÎȚI PUTEM CÂNTA.

Pslamul:

 

Credincioșii tăi să facă cunoscute

faptele puterii tale, Doamne.

1. PRIMEȘTE, DOAMNE, ACESTE DARURI, DARURI ÎN CINSTEA TA,

R1. DARURI ÎN CINSTEA TA,

   RODUL PĂMÂNTULUI ȘI-AL MUNCII NOASTRE,

DARURI ÎN CINSTEA TA,

R1. DARURI ÎN CINSTEA TA.

R2. IA-LE, DOAMNE SFINTE, IA-LE PE ALTAR. BINECUVÂNTEAZĂ,

   DOAMNE-AL NOSTRU DAR!

2. PÂINE ȘI VIN ADUCEM PE-ALTAR,   DARURI ÎN CINSTEA TA,

R1. DARURI ÎN CINSTEA TA,

   SE VOR SCHIMBA ÎN SÂNGE ȘI TRUP,    DARURI ÎN CINSTEA TA,

R1.DARURI ÎN CINSTEA TA.

R2. IA-LE, DOAMNE SFINTE, IA-LE PE ALTAR. BINECUVÂNTEAZĂ,

   DOAMNE-AL NOSTRU DAR! 


 

Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty,

Pan Bóg Zastêpów,

Pełne sč niebiosa,

I ziemia Chwały twojej.

Hosanna

na wysokoœ

Błogosławiony,

który, Idzie w imiê Pańskie,.

Hosanna

 

Baranku Boży

który gładzisz grzechy œwiata

 

1. zmiłuj sie nad nami 

 

2. zmiłuj sie nad nami 

 

3. obdarz nas pokojem


 

1. Dumnezeu cel necuprins se-ascunde

   în taina pâinii și a vinului

   și pe altar coboară între oameni

   cu trup și sânge se dăruiască.

 

Refr. Pâine din cer venită, /          pentru a noastră viață,

         cel care te primește  /         

nu va muri în veci. (bis)

 

2. Tu umpli omul cu-al tău necuprins,

   tu infinit, cobori în mărginire

   ca să-ți simțim prezența-n viața noastră

   Dumnezeu coboară între noi.

 

Refr. Pâine din cer venită, /          pentru a noastră viață,

         cel care te primește  /         

nu va muri în veci. (bis)

3. Ne-ai creat în marea ta iubire

   și chemi făptura-ntreagă la unire;

   tu ne aduni în casa ta cerească

   ne faci un loc la masa ta regească.

 

Refr. Pâine din cer venită, /          pentru a noastră viață,

         cel care te primește  /         

nu va muri în veci. (bis)


 

O, Doamne, vino azi la noi în inimi

căci te-așteptăm cu dor înflăcărat,

să ne hrănești cu pâinea Ta divină,

să ne-ntărești cu sângele-ți curat.

Ref.

Vino, căci suflete, pline de dragoste,

azi te-așteptă cu iubirea lor,

cu Sfântul Trup al Tău,

să ne sfințești mereu,

Tu al dragostei curat izvor.

2. Cum să răspundem la a Ta iubire,

noi, pământeni, Tu, veșnic Dumnezeu?

Doar inima e tot ce-avem mai nobil,

ți-oferim să fie a Ta mereu.

Ref.

Vino, căci suflete, pline de dragoste,

azi te-așteptă cu iubirea lor,

cu Sfântul Trup al Tău,

să ne sfințești mereu,

Tu al dragostei curat izvor.

3. Te așteptăm, Isuse, cu plăcere

ca Trupul Tău ca hrană să ni-L dai.

Și întăriți de Tine-n lupta vieții

S-ajungem fericiți odată-n rai.

Ref.

Vino, căci suflete, pline de dragoste,

azi te-așteptă cu iubirea lor,

cu Sfântul Trup al Tău,

să ne sfințești mereu,

Tu al dragostei curat izvor.

1. Zawitaj, Królowo Różańca œwiêtego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego.

Zawitaj, bez zmazy lilijo,

Matko różańcowa, Maryjo.

2. Panno nad pannami, Œwiêta nad œwiêtymi,

Najœwiêtsza Królowo, Pani nieba, ziemi,

Najœliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko różańcowa, Maryjo.

3. Matko różańcowa, jasna gwiazdo morska,

Anielska Królowo, œliczna Matko Boska,

Raju rozkosznego lilijo,

Matko różańcowa, Maryjo.

 


 

4. Tyœ jest najœliczniejsza, różo ogrodowa,

Tyœ najprzyjemniejsza, różdżko Aaronowa,

Najwdziêczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko różańcowa, Maryjo.